نتایج تحقیقات علمی استفاده از کاپ قاعدگی

 در این بخش تحقیقاتی که در پایگاه های مختلف علمی از جمله PubMed، Web of Science، Global Health database، Popline در رابطه با مزایا و معایب فنجان قاعدگی انتشار یافته است را فراهم آورده ایم.

واژینیت کاندیدایی و عفونت های باکتریایی

در مطالعات متعدد بالینی، کاهش بروز عفونت واژینیت کاندیدیایی در استفاده کنندگان کاپ قاعدگی گزارش شده است که مهمترین علت آن می تواند عدم تغییر فلور و pH طبیعی واژن در حین استفاده از کاپ قاعدگی باشد؛ در نتیجه شرایطی برای کلونیزاسیون قارچ کاندیدا آلبیکینز فراهم نمی شود(1-4). این مطالعات میزان شیوع این عفونت را در زنان و دختران با روش های متفاوت مدیریت دوران قاعدگی، مورد بررسی قرار داده اند که با مقایسه نتایج تفاوت معناداری در بروز واژینیت کاندیدیایی در گروه ها مورد مطالعه مشاهده نشد. همچنین نتایج این تحقیقات نشان داده است که در یک بازه زمانی 9 ماهه استفاده از کاپ قاعدگی موجب کاهش بروز باکتریال واژینوزیس در زنان و دختران می شود( 1,2,5).

مقالات علمی کاپ قاعدگی

تاثیر فیزیکی بر مخاط واژن

در یک کارآزمایی بالینی به طور دقیق تاثیر فیزیکی استفاهده از کاپ قاعدگی بر مخاط واژن را مورد بررسی قرار داده اند. یافته های این مطالعه نشان میدهند که عارضه خاص و طولانی مدتی در حین یا پس از استفاده از کاپ قاعدگی ایجاد نخواهد. در این مطالعه معاینات واژینال در بازه های زمانی مشخصی انجام شد و هیچ گونه تاثیر منفی قابل توجه بر عضلات کف لگن مشاهده نشد.

همچنین در این مطالعه pH واژن و فلور میکروبی واژن ارزیابی شده و هیچ تغییر مرتبطی قبل و بعد از استفاده از کاپ قاعدگی مشاهده نشد. 

به علاوه در این مطالعه حجم ادرار باقی مانده پس از تخلیه “با” و “بدون” کاپ قاعدگی ارزیابی شده و نتایج نشان از عدم احتباس ادرار دارد. (9)

افزایش رضایت و ارتقا کیفیت زندگی زنان و دختران

در یک مطالعه در دانشگاه بریتیش کلمبیا کشور کانادا، فاکتورهای مختلف بین دو گروه تصادفی استفاده کنندگان تامپون و کاپ قاعدگی (n=105) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که رضایت کلی در مقیاس لیکرت برای گروه استفاده کننده کاپ قاعدگی (Mean ± SD= 5.4±1.5) بالاتر از گروه تامپون (Mean ± SD= 5.0 ±1.0) می باشد. همچنین این دو گروه جهت تشخیص بروز بیماری های مختلف دستگاه ادراری تناسلی توسط پزشک مورد معاینه قرار گرفتند که نتایج تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان نداد(5). در پایان مطالعه 91 درصد زنان در گروه استفاده کنندگان کاپ قاعدگی اظهار نمودند که همچنان به استفاده از کاپ قاعدگی ادامه می دهند و آن را به دیگران توصیه خواهند کرد.

تمام مطالعات کیفی اثر مثبت ناشی از استفاده از کاپ قاعدگی را بر کیفیت زندگی، کاهش استرس و افزایش و تسهیل تحرک فیزیکی بانوان گزارش کرده اند که موجب حضوری فعال تر در جامعه و زندگی روزمره خواهد شد (4,6,7) 

مقالات علمی کاپ قاعدگی

میزان نشت Menstrual fluid

تاکنون 3 مطالعه (n=293) به صورت مستقیم میزان نشت در میان محصولات مختلف مدیریت بهداشت قاعدگی نظیر نوار بهداشتی، تامپون و کاپ قاعدگی را مورد مقایسه و تحقیق قرار داده‌اند. نتایج این مطالعات نشان داده که میزان نشت با استفاده از کاپ قاعدگی در مقایسه با نوار بهداشتی و تامپون تفاوت معناداری ندارد و در یک مطالعه کاپ قاعدگی موجب کاهش نشت در مقایسه با سایر محصولات شده است. همینطور تمام مطالعات کیفی آشنایی با محصول، تمرین، همراهی و پشتیبانی دوستان را عوامل موثر در استفاده موفق از کاپ قاعدگی دانسته اند (1-3).

مقالات علمی کاپ قاعدگی

استفاده همزمان از آیودی (IUD) و کاپ قاعدگی

در سال 2011 مطالعه ای توسط دانشگاه بریتیش کلمبیا انجام شد که در آن ریسک پس زدن آیودی توسط بدن با هرکدام از وسایل بهداشت قاعدگی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق روی 930 زن انجام شد،96 نفراز استفاده کنندگان کاپ قاعدگی (10.3%)، 690 تفر تامپون (74.2 %) و 402 نفر پد (43.2%) بودند – بسیاری از آنها استفاده بیش از یک روش را گزارش کرده اند. در این مطالعه نرخ پس زدن آیودی توسط بدن 2.5 % (27 نفر) گزارش شده و هیچ تفاوت معنا داری بین استفاده کنندگان پد، تامپون و کاپ قاعدگی مشاهده نشده است (8).

مقالات علمی فنجان قاعدگی

References

1. Phillips-Howard, P. A. et al. Menstrual cups and sanitary pads to reduce school attrition, and sexually transmitted and reproductive tract infections:. BMJ Open (2016) doi:10.1136/bmjopen-2016-013229.

2. Tellier, M., Hyttel, M. & Glad, M. Assessing acceptability and hygienic safety of menstrual cups as menstrual management methods for vulnerable young women, (2012)

3. Karnaky, K. J. Internal menstrual protection with the rubber menstrual cup. Obstet. Gynecol. (1962).

4. van Eijk, A. M. et al. Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Heal. (2019) doi:10.1016/S2468-2667(19)30111-2.

5. Howard, C. et al. FLOW – Multicentre randomized controlled trial comparing tampons with menstrual cups. Can. Fam. Physician (2011).

6. PARKER, J., BUSHELL, R. W. & BEHRMAN, S. J. HYGIENIC CONTROL OF MENORRHAGIA: USE OF RUBBER MENSTRUAL CUP. Int. J. Fertil. (1964).

7. Shihata, A. An Innovative, Reusable Menstrual Cup that Enhances the Quality of Women’s Lives during Menstruation. Br. J. Med. Med. Res. (2014) doi:10.9734/bjmmr/2014/9640.

8. Does using tampons or menstrual cups increase early IUD expulsion rates

9. Sica, V. P., Friberg, M. A., Teufel, A. G., Streicher-Scott, J. L., Hu, P., Sauer, U. G., … & Woeller, K. E. (2022). Safety assessment scheme for menstrual cups and application for the evaluation of a menstrual cup comprised of medical grade silicone. EBioMedicine86.